USLOVI KORIŠĆENJA

Pristup i korišćenje ovog sajta koji je vlasništvo kompanije Helen Doron Ltd. podleže sledećim uslovima:

1.Korišćenjem ovog sajta koriscici prishvataju i obavezuju se na poštovanje ovih pravila i uslova koji stupaju na snagu odmah po prvom pristupanju sajtu. Korisnici koji se ne slažu sa uslovima korišćenja se mole da ne pristupaju sajtu.
2. HD može da promeni uslove i doda nove uslove u bilo kom trenutku i da ih objavi. Korisnici bi trebalo da proveravaju kako bi bili obevšteni o promenama. Ukoliko nastavite da koristite sajt posle objave izmena uslova koišćenja, smatra se da ste prihvatili izmene.

3. Sadržaji ovog sajta su vlasništvo HD ltd. Korisnici ne smeju da kopiraju, preuzimaju ili ponovno objavljuju, čine javnim ili koriste na bilo drugi način osim u privatne i nekomercijalne svrhe. Korisnici se takođe obavezuju da neće adaptirati, menjati ili uzimati delove bilo kog dela sajta, osim u privatne,nekomercijalne svrhe. Bilo koja druga namera korišćenja sadržaja ovog sajta zahteva dodatna opisana odobenja.

4. Imena i slike kojima se identifikuje HD, HD, Helen Doron Early English, Helen Doron Teen English (HDTE) ili bilo koji proizvod koji je u vezi sa HD ili usluga, kao i treće strane i proizvodi i usluge vezane za njih su vlasništvo HD-a ili treće strane. HD i treća strana polažu sva prava na sadržaje objavljene na ovom sajtu.

5.Korisnici se obavezuju da sajt koriste isključivo u zakonite svrhe na način koji ne ugrožava i umanjuje prava niti ih preuzimaod bilo kog korisnika sajta. Zabranjeno ponašanje uključuje uzmeniravanje ili izazivanje stresa ili bilo kakve neprijatnosti bilo koje osobe ili da objavljuje bilo kakve neprimarene sadržaje ili da na bilo koji način ometa protok informacija u okviru sajta.

6. Internet sajt uključujući informacije, imena, slike i logotipe i druge materijale koji se odnose na HD i/ili HD sestrinske kompanije, proizvode i usluge ( ili proizvodi i usluge treće strane) koje su obezbeđene ,,kao takve“ ili kao ,,dostupne“, ali su u skladu sa zakonom, uključujući i ralike u kvalitetu zadovoljenja, prikladnosti za određenu svrhu, kompatibilnost, sigurnost i tačnost.

7. U sladu sa zakonom, HD neće snositi odgovornost prema korisnicima ili trećem licu ni za kakvu nanetu štetu koja je u vezi sa sajtom ili bilo kojim njegovim sadržajem. Ni pod kojim uslovima HD neće biti odgovorna za dolenavedene gubitke i/ili štete bilo da su predvidljivi ili nepredvidljivi, znani ili neznani.

a. gubitka podataka;
b. gubitak prihoda ili očekivane dobiti;
c. gubitka posla;
d.gubljnje prilila;
e. gubitka dobre volje ili ozlede reputacije;
f. gubitke izazvane od strane trećeg lica; ili
g. bilo koje indirektne, konsekventne, posebne vrste štete izazvane korišćenjem sajta bez obzira od vrste akcije

8. HD se ne obavezuje da funkcionisanje sajta neće biti prekidano ili bez grešaka, da će problemi biti odmah uklonjeni i da server nema viruse.
9. Od korsinika sajta se može očekivati da prilože tekst, slike, grafike, audio ili video materijal na HD sajt ili portal. Korissnici prilaganjem nevedenih elemenata, dozvoljavaju HD-u da raspolaže njima bez ikakvih naknada korisniku i dodatnih dozvola za korišćenje, izmenu, dupliranje, distribuciju, objavljivanje. Korisnici koji se ne slažu sa ovim pravilom se mole da na sajt ne prilažu gorenavedene elemente.

10. Prilaganjem elemenata sajtu, korisnici garantuju:

a. da su prilozi originalni i da su njihovi kreatori;
b. da su prilozi dostupni HD-u za gorenavedene svrhe;
c. da prilozi nisu kleveta;
d. da ne krše nijedan zakon;
e. da je HD oslobođen bilo kojih zakonskih troškova, šteta ili drugih vrsta troškova koje je načinila kompanija HD, a koji su rezultat kršenja pravila od strane korisnika;
f. da snose moralnu odgovornost za priloge koje stavljaju na sajt i da ih objavljuju u gorenevedene svrhe.

11. Korisnici ne smeju da prilažu oštećen ili nelegalan materijal u bilo kom smislu, na forum sajta. Ovo uključuje tekst, grafike, audio i video programe.
12. Zabranjeno je prilaganje materijala u svrhu promovisanja ili činjenja bilo kakvih nelegalnih radnji.
13. Prilaoženi materijali moraju biti originalni, a njihov tvorac mora biti osoba koja ih prilaže. Korisnici ne smeju da prilažu plagijate. Slično, korisnici me smeju da ugrožavaju prava trećeg lica, uključujući poslovnu tajnu, brebd, oznake, patent, privatnost, publicitet, privatna ili vlasnička prava.
14. Mišljenja iznesena u oblastima na sajtu namenjenim za pisanje teksta nisu stavovi HD.
15. HD sajt sadrži linkove ka trećem licu, koje nije pod kontrolom HD-a. Korisnici moraju biti svesvi da HD ne snosi nikakvu pdgovornmost nakon što se, klikom na link napusti HD sajt. Pristupanje sajtu trećeg lica korsinik radi na sopstveni rizik. HD nije odgovorna ni za kakve podatke na sajtu trećeg lica, za njihovu ispravnost i istinitost, kao ni za stavove i mišljenja, saveta, izjave na sajtu trećeg lica. HD obezbeđuje ove linkove kao servis i za dobrobit svojih korisnika. Inkluzija linkova ne znači da HD eksplicitno podržava ili preporučuje sajtive trećeg lica. HD ne snosi odgovornost za sajtove trećeg lica.
16. Ukoliko se utvrdi da je bilo koji od goreoimenutih uslova ispostavi nelegalnim ili pogrešnim ili na bilo koji drugi način neprikladnim iz bilo kog razloga, prema zakonima bilo koje države prema čijim zakonima su ovi uslovi koriščenja osmišljeni i važeći. Ukoliko se neki od navedenih uslova pokaže neispravnim, biće uklonjen sa liste, a ostali uslovi ostaju važeći i obevzujući.
17. Ovi uslovi su sačinjeni u skladu sa zakonima države Izrael.